Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie w tym Punktowy System Oceniania w klasach IV-VIII

 

Aneks do Statutu 9.09.2020 -Zasady kształcenia i oceniania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.