1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

  1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców.

  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, zagubienia czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

  3. W przypadku konieczności pilnego kontaktu z rodzicami uczeń może użyć telefonu komórkowego jedynie podczas przerwy i po zgłoszeniu tego faktu oraz otrzymaniu zgody przez nauczyciela szkoły ( wychowawcę, pedagoga, nauczyciela dyżurującego).

  4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgoda rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania
    z wychowawcą- opiekunem grupy.

  5. Podczas przerw oraz w świetlicy i stołówce szkolnej obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego
    z bieżącej potrzeby (za zgoda nauczyciela). Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.

  6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje- wpisanie punktów ujemnych z zachowania, zgodnie z WSO SPnr3.