Załącznik do Statutu           

Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych oraz ich działalności w Szkole Podstawowej nr 3 im M. Konopnickiej w Łochowie.   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r ( Dz.U.2012 nr 0 poz. 1129) w sprawie warunków tworzenia, organizowania oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Regulamin działalności oddziałów sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania oddziałów oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci, zakwalifikowanych do tych oddziałów.

§ 1 Od roku szkolnego 2014/2015 będą tworzone oddziały sportowe, w ramach których będzie się odbywać szkolenie w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej.

§ 2 Liczba uczniów w oddziale sportowym nie przekracza 24 uczniów (gdy tworzona jest jedna klasa), 22 (gdy tworzone są dwie równoległe klasy).  

§ 3 Zasady rekrutacji do oddziału sportowego:

1. Kandydatem do oddziału sportowego może być uczeń, który: - w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii      Konopnickiej w Łochowie, - wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza sportowego, - wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi, wysokimi wynikami testu sprawnościowego, - osiąga pozytywne wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych.

2. Kandydatem do oddziału sportowego może być uczeń spoza obwodu szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki i pracy szkoły.

3. W przypadku braku możliwości przyjęcia do oddziału sportowego kandydata spoza obwodu szkoły, szkoła informuje rodziców o negatywnej decyzji przyjęcia dziecka do wyżej wymienionego oddziału.

4. Przyjęcie ucznia do oddziału sportowego poprzedzają: - badania lekarskie, - test sprawności fizycznej, - ocena wyników nauczania i zachowania ucznia, - pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w oddziale    

§ 4 W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. W skład komisji wchodzą: - zastępca dyrektora szkoły, - nauczyciele wychowania fizycznego, - pedagog szkolny, - przedstawiciel Rady Rodziców. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej jest: - podanie do wiadomości kandydatom i ich rodzicom, warunków rekrutacji, - przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w     regulaminie, - przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, - sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,     - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do oddziału sportowego.  

§ 5 Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. Odwołanie należy złożyć na piśmie, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§ 6 Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w dniach od 19 do 24 maja. Ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej oraz listy kandydatów przyjętych do oddziału sportowego, powinno nastąpić trzeciego dnia od daty przeprowadzenia tego testu. Selekcja cech motorycznych odbywa się na podstawie prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej: - próba szybkości – bieg na 30 m ze startu wysokiego, - próba mocy – skok w dal z miejsca ( pomiar w centymetrach), - próba siły – rzut piłką lekarską zza głowy ( 2 kg. w przód), - próba ogólnej koordynacji – bieg po kopercie 3 x 5m. (Próba mocy i próba siły zostanie powtórzona dwukrotnie, a pod uwagę będzie brany lepszy wynik.) Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony na sali sportowej.

§ 7 Wymagana dokumentacja dziecka: - podanie o przyjęcie do oddziału sportowego, - zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, - świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej, - pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów), - oświadczenie obydwojga rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się z programem oddziału sportowego i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia.

§ 8 Obowiązki ucznia oddziału sportowego:

Uczeń oddziału sportowego jest zobowiązany do:

-przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,

-realizacji podstawowego wymiaru godzin w klasach IV-VI, w tym 10 godzin zajęć  sportowych tygodniowo, -posiadania aktualnych badań lekarskich,

- uczestniczenia we wszystkich zawodach i turniejach, w których bierze udział szkoła,

-przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.

Uczeń oddziału sportowego za złe zachowanie lub złe wyniki w nauce, może być zawieszony przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach, do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniem z nauczycielem). Uczeń oddziału sportowego, który nie podnosi swoich wyników i nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą oddziału, za zgodą Rady Pedagogicznej, może być przeniesiony przez Dyrektora Szkoły do innej klasy.

Uczeń oddziału sportowego sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą Rady Pedagogicznej mogą być przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do innej klasy.

Uczeń oddziału sportowego, który nie otrzymał promocji obligatoryjnie, zostaje przeniesiony do oddziału działającego na zasadach ogólnych. O przeniesieniu ucznia z oddziału sportowego do innej klasy, informowani są rodzice ucznia. Każdy uczeń oddziału sportowego jest zobowiązany do przestrzegania powyższego regulaminu.

§ 9 W przypadkach nieujętych w powyższym regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy i nauczycielem prowadzącym zajęcia sportowe.